Personal medical CHIRURGIE

Nume Grad Profesional – Specializare Program lucru Locație
SAVA PUIU MEDIC PRIMAR Luni-Vineri 11:00-12:30 Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41
ȘANDRU CRISTINA AURELIA MEDIC PRIMAR Luni-Vineri 07:30-09:30 Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41
BĂLTĂȚEANU GHEORGHE MEDIC SPECIALIST Luni-Vineri 09:30-11:00 Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41
OLTEAN ADRIAN VIOREL MEDIC SPECIALIST Luni-Vineri 12:30-14:00 Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41
ȘANDRU FELICIA ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Luni-Vineri 07:00-15:00 Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41