Personal medical CHIRURGIE

Nume Grad Profesional – Specializare Program lucru Locație
SAVA PUIU MEDIC PRIMAR Luni-Vineri 10:30-13:00 Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41
ȘANDRU CRISTINA AURELIA MEDIC PRIMAR Luni-Vineri 08:00-10:30 Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41
ȘANDRU FELICIA ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Luni-Vineri 07:00-15:00 Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41