Personal medical CHIRURGIE

Nume Grad Profesional – Specializare Program lucru Locație
SAVA PUIU MEDIC PRIMAR Luni-Vineri 10:00-12:00 Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41
ȘANDRU CRISTINA AURELIA MEDIC PRIMAR Luni-Vineri 07:30-10:00 Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41
BĂLTĂȚEANU GHEORGHE MEDIC SPECIALIST Luni-Vineri 12:00-14:00 Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41
ȘANDRU FELICIA ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL Luni-Vineri 07:00-15:00 Ambulatoriu – str. Șurianu, nr. 41